Arī ar ierobežotām iespējām var strādāt un dzīvot laimīgi!

 info@smartwork.lv

Lai pēc iespējas vairāk palīdzētu un atbalstītu cilvēkus ar invaliditāti, Rīgas pašvaldība rūpejoties par iedzīvotāju labklājību, praktizē dažādus atbalsta un atvieglojumu pasākumus. Piemēram, personīgā asistena pakalpojumu, lai cilvēkiem ar smagu invaliditāti būtu vieglāk nokļūt kādā lokācijā un, lai tādā veidā motivētu pārvietošanos ārpus mājas. Tāpat nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, lai atvieglotu ģimenes, kurās kādam no ģimenes locekļiem ir ierobežotas darba spējas, līdz ar to arī ienākumu apjoms. Specializēta transporta iegāde, kā arī mājokļa aprīkošana, lai cilvēkam ar invaliditāti būtu iespēja pārvietoties mājā un ārpus tās. 

1) Asistenta pakalpojums Rīgas pilsētas pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti .
Cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā var saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā. 

Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Jo cilvēkam ir vairāk ārpusmājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu. 

Lai pieaugušais cilvēks ar I vai II grupas invaliditāti saņemtu asistenta pakalpojumu, ir jārīkojas šādi:

1) jāiesniedz iesniegums Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lūdzot izsniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
2) pēc VDEĀVK atzinuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas cilvēka deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā jānorāda aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam būs nepieciešams asistenta atbalsts. Jāuzrāda Rīgas Sociālajam dienestam VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas:
- darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
- mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
- dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo iestādi;
- iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.
Lai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam saņemtu asistenta pakalpojumu:
1) vajadzīgs VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
2) bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam) tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, jāiesniedz rakstisks iesniegums, lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu, norādot aktivitātes ārpus mājokļa, kurās bērnam būs nepieciešams asistenta atbalsts, jāuzrāda VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas:
3) mācību iestādes apliecinājums, ka bērns mācās;
4) darba devēja apliecinājums, ka bērns strādā;
5) dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka bērns apmeklē attiecīgo iestādi;
6) iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.
Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apjomu (stundu skaitu) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā. Rīgas Sociālais dienests slēgs arī līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti. 

Sīkāk par piešķiršanas kārtību var iepazīties MK noteikumi Nr. 942 pēc adreses: https://likumi.lv/doc.php?id=253781

2) Pašvaldības noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Invalīdiem ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērniem invalīdiem, kuri dzīvo ģimenēs tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi no 50 -90 % apmērā. Sīkāk par piešķiršanas kārtību skatīt -Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 198 pēc adreses: https://likumi.lv/doc.php?id=254268

Pieteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu var sūtīt pa pastu uz adresi Rīgā, Terēzes ielā 5, LV-1012, vai iesniegt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Nodokļu maksātāju apkalpošanas vietās Rīgā.

 

3) Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu

Sociālās integrēšanās iespēju veicināšanai Rīgas pilsētas pašvaldība personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, papildus valsts pabalstam transporta izdevumu kompensēšanai (159.36 EUR gadā) piešķir līdzekļus transporta pakalpojumu samaksai. Samaksu par transporta pakalpojumiem piešķir Rīgas Sociālais dienests, neizvērtējot personas ienākumus, un šī samaksa tiek ieskaitīta klienta kontā.
Samaksa par transporta pakalpojumiem:
         *specializētais autotransports (mikroautobuss)  vai taksometra pakalpojums, vai samaksa degvielas iegādei personiskajam autotransportam – 284.57 EUR/gadā. 
         *transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze – līdz 71.14 EUR/ mēnesī;
         *papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras ir sociāli aktīvas (mācās vai strādā) – 21.34 EUR/mēnesī;
         *papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras apmeklē institūcijas sociālās aprūpes, sociālās, profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu                         saņemšanai –līdz 71.14 EUR gadā. 

 Par pieteikšanos kārtību un noteikumiem, sīkāk skatīt Rīgas Domes saistošos noteikumus: https://likumi.lv/ta/id/297208-par-transporta-pakalpojumu-samaksas-kartibu-personam-ar-funkcionaliem-traucejumiem-kuras-nevar-parvietoties-ar-sabiedrisko-transportu

4) Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā

Rīgas dome piešķir finansējumu pacēlāju ierīkošanai dzīvojamās mājās, kurās dzīvo personas ar kustību traucējumiem, kā arī divus gadus personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas riteņkrēslos, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai. Rīgas pašvaldības pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā - 4000 EUR. Ja saskaņā ar tāmi, mājokļa pielāgošanas summa pārsniedz pašvaldības pabalstam paredzēto apmēru, personai starpība ir jāsedz no personiskiem līdzekļiem.

Sīkāk lasīt Rīgas domes saistošos noteikumus Nr. 59 , adresē: https://likumi.lv/ta/id/149701-par-rigas-pasvaldibas-pabalstu-majokla-pielagosanai-personam-kuras-parvietojas-ritenkresla

5) Pacēlāju ierīkošana dzīvojamās mājās. Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā

Pacēlāju ierīkošanas darbus koordinē Labklājības departaments sadarbībā ar Rīgas Sociālajā dienestā strādājošajiem ergoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem. Izvērtējot klientu individuālās funkcionālās vajadzības, kā arī ievērojot konkrētā projekta tehnisko sarežģītību, tiek meklēts optimālākais risinājums katrai personai individuāli. Arī situācijās, kad pacēlāju ierīkot šķiet tehniski neiespējami, tiek meklēti alternatīvi risinājumi, piemēram, mobilie pacēlāji. Rīgas pilsētas pašvaldības finansējuma apmērs līdz 5165 EUR . Sīkāk lasīt Rīgas domes saistošos noteikumus Nr. 125  adresē : https://likumi.lv/doc.php?id=232358